Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Egészségügyi szolgáltatási szerződéshez
Hatályos: 2022. július
A Süvegjártó Anett E.V, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Páciens (továbbiakban
együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a
Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az
irányadóak. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés részét képezi.
1.Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei:
1.1.A szolgáltató neve: Süvegjártó Annett E.V
1.2.Székhely: 2800 Tatabánya Béla király krt 1. 4.em/2
1.3.Adószám: 66642231-1-31
1.4.Képviselő: Süvegjártó Anett
1.5.Telefonszám: +36 20/ 493-2330
1.6.E-mail cím: womedixrendelo@gmail.com
2.Az egyéni szolgáltatási szerződés létrejötte
A Szolgáltató és a Páciens az egyedi szolgáltatási szerződést írásban köti meg. A Szolgáltató az általa értékesítésre
kerülő egészségügyi és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) az egyedi szolgáltatási
szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az itt meghatározott kereteken belül nyújtja a Páciens
részére.
A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai, a

 1. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Egészségügyi tv.), az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai irányelvek
  irányadóak, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani
  útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki
  tartalommal a létrejött jogviszonyt.
  A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú
  jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A Szolgáltató a szolgáltatást az
  ellátásban résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint
  a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.
  Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során igénybe veheti harmadik személyek (teljesítési segéd) közreműködését, így
  közreműködő orvosok, alvállalkozók/ megbízottak, valamint egyéb, egészségügyi alkalmazottak szolgáltatását.
  A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Páciens jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem
  rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

3.Az ellátási folyamat
3.1. Szolgáltatási szerződés megkötése
A Páciens megérkezését követően a recepción jogosult az egyedi „Szolgáltatási szerződés”-t kitölteni. A
„Szolgáltatási szerződés” kitöltése, elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele
nem kezdhető meg.
3.2.Páciens személyazonosítása
A szolgáltatás igénybevételéhez a Páciens azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló,
érvényes igazolványt a Páciensnek a recepción kell bemutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély).
Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.
3.3.Adatbevitel, aktiválás
A recepció a kitöltött, aláírt „Szolgáltatási szerződés” alapján, a Páciens személyes beazonosítását követően felveszi
a Páciens adatait az egészségügyi adminisztrációs rendszerbe, visszatérő Páciens esetén ellenőrzi, és szükség esetén
frissíti az adatokat, majd a Pácienst aktiválja. A szolgáltatás igénybevételére (egészségügyi ellátásra) csak aktivált
Páciens jogosult.
3.4.Szolgáltatásnyújtási időpont
A szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás után lehetséges. A szolgáltató az
egészségügyi ellátást megelőzően telefonon időpont megerősítést kér a Pácienstől. Amennyiben a páciens az általa
megadott telefonszámon nem elérhető, úgy a Szolgáltató a lefoglalt rendelési időpont törlésére jogosult. A
szolgáltató három egymást követő alkalommal, egymástól legalább 20 perces távolságban lévő telefonhívással
igyekszik biztosítani az időpont megerősítését. Amennyiben egyik alkalommal sem éri el a Pácienst, úgy sms-ben
értesíti a lefoglalt időpont törléséről a sikertelen időpont megerősítés miatt.
A Szolgáltató a Pácienst az előre egyeztetett és lefoglalt időpontban fogadja. A Páciens az előre egyeztetett
kezelésre illetőleg vizsgálatra a lefoglalt időpont előtt legalább 15 perccel köteles megérkezni a rendelőbe. Késő
Páciens ellátását a Szolgáltató megtagadhatja, a szolgáltatás idejét rövidítheti, párhuzamosan a teljes szolgáltatási
díjat a Pácienstől követelheti.
A pontos és zökkenőmentes egészségügyi ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik. Az
előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a kért egészségügyi ellátás előre egyeztetett időpontban
történő elvégzését.
Az előjegyzési rendszer feltételezi az adott egészségügyi ellátás átlagos időszükségletét ahhoz, hogy az előjegyzés
szerint a betegek várakozás nélkül kerüljenek a szakorvosi rendelőbe. A gondos tervezés és a pontos előjegyzési
gyakorlat betartása mellett is előfordulhat azonban, hogy torlódás alakul ki egyes rendeléseknél. Ez adódhat a
tervezettnél hosszabb időt igénylő betegellátásból, de nem ritka az előjegyzett időpontnál későbbi érkezésből
származó csúszás sem, amelyet csak a következő beteg várakoztatásával tud a rendszer korrigálni.
3.5.Egészségügyi ellátás
A Páciens az egészségügyi ellátás nyújtása során tájékoztatja az orvost, szolgáltatást nyújtó ellátó személyt minden
olyan releváns adatról, információról és körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet
megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek,
gyógykezelés, Páciens által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek
összetevőivel szembeni érzékenység.
Az egészségügyi ellátó – feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló
pácienst megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően a pácienst ellátja, vagy – a megfelelő tárgyi és személyi
feltételek hiánya esetén – a megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

A Szolgáltató a Páciens kezeléséhez kezelési tervet készíthet, melyet megfelelő indokkal, a Páciens előzetes
tájékoztatása mellett bármikor módosíthat.
A javasolt és felírt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek
megfelelően történik, a Pácienssel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve a
Páciens eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de
esetlegesen kialakuló állapotromlást.
3.6.Egészségügyi dokumentáció
A Páciens az egészségügyi ellátás dokumentáló Ambuláns lapot, Kórlapot, egyéb keletkező egészségügyi
dokumentumot aláírja, mellyel hozzájárul az egészségügyi dokumentumra felvett adatok és információk Szolgáltató
általi rögzítéséhez illetve a rögzített adatok egészségügyi kezelés céljából történő kezeléséhez. Az Ambuláns lap egy
példányát a Páciens kézhez kapja.
A Páciens aláírásával igazolja, hogy az Ambuláns lap egy példányát átvette, annak tartalmát részletesen ismertették
vele, illetve valamennyi betegdokumentáció (végzett vizsgálatok eredményei, előző zárójelentések, adathordozók:
CD, RTG, stb.) részére hiánytalanul átadásra kerül.
3.7.Együttműködési kötelezettség
A Feleket a szolgáltatási szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. A Páciens köteles a
Szolgáltatóval (a Szolgáltató orvosaival, alkalmazottaival, az ellátásban közreműködőkkel) a szolgáltatás igénybe
vétele során mindvégig együttműködni. A Páciens köteles ellátni a Szolgáltatót a szolgáltatás igénybevételével
összefüggően egészségügyi állapotát érintő valamennyi lényeges információval. A kezelőorvos, ellátó egészségügyi
szakember a Páciens tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a
Páciens állapotára és körülményeire tekintettel végzi. Amennyiben a kezelés elvégzéséhez a Páciens írásbeli
nyilatkozata vagy hozzájárulása szükséges, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.
3.8.Az egészségügyi ellátás (vizit) lezárása
Vizitet követően a Páciens a kapott dokumentációval a recepcióhoz megy. A recepció ellenőrzi, hogy a szükséges
dokumentumokat kitöltötték-e, valamint szerepel-e rajtuk az aláírás. A recepció szükség esetén, lehetőleg az
orvossal egyeztetve előjegyzi a páciens számára a következő vizit időpontját. Az esetleges beutalók időpont
meghatározását a recepció egyezteti a Pácienssel és a beutalási hellyel.
3.9.Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk telefonos közlése
A Páciens tudomásul veszi, hogy vizsgálati eredmény, Pácienssel összefüggésbe hozható egészségügyi információk
telefonon történő bemondására nincs lehetőség. Kivételt képez az életet veszélyeztető eltérés, mely esetben a
személyes adatfelvevőben előzetesen megadott telefonszámon, személyazonosság ellenőrzését,
személybeazonosítást követően kaphat tájékoztatást, ilyen esetben a telefonon történő eléréssel a Szolgáltató
maximum kétszer próbálkozik.

 1. Fizetés, számla rendezése
  A Páciens az általa igénybe vett szolgáltatásért díjfizetésre köteles, melyet a szolgáltatás igénybevételét követően, a
  helyszínen köteles kifizetni. A Páciens a szolgáltatás ellenértékeként a szolgáltatások aktuális díjait a rendelőben,
  valamint a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban
  meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj az árlistában szereplő szolgáltatás ellenértéke,
  mely nem tartalmazza az egyéb, esteleges díjköteles szolgáltatások, valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati
  segédeszközök árát.

4.2.Választható fizetési módok
Szolgáltató készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít, átutalásos fizetésre lehetőség nincs.
Az ellátásra jelentkező Páciens az ellátási folyamatot magára nézve kötelezőnek ismeri el.
4.3.Speciális fizetési módok
A Szolgáltató kivételes esetekben lehetőséget biztosít a Páciens részére, hogy a szolgáltatás ellenértékét átutalás
útján fizesse meg.
Átutalás útján történő fizetés esetén a fizetési határidő a számla átvételétől számított 8 nap.
A speciális fizetési mód igénybevétele esetén a Páciens kitölti a Speciális fizetési móddal kapcsolatos „Tájékoztató”-t,
és a speciális fizetési módra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az ellátási folyamatot magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
A szolgáltató a „Tájékoztató”-ban minden esetben feltünteti a fizetési határidőt és az átutalásnál megadandó
bankszámla számát.
Ha a Páciens a számlával kapcsolatosan reklamációval él és a reklamációt a díjfizetési határidő lejárta előtt nyújtja be
a Szolgáltatóhoz, a bejelentéssel érintett díjtétel vonatkozásában a díjfizetési határidő a reklamáció
megvizsgálásának időtartamával meghosszabbodik. Lejárt befizetési határidejű számlára benyújtott reklamációnak a
fizetésre nincs halasztó hatálya.
A fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Pácienst terheli.
4.4.Fizetési késedelem és annak következményei
A Szolgáltató a fizetési határidő eredménytelen leteltét követően jogosult napi kamatot számítani a Páciens ki nem
fizetett tartozása után a késedelem első napjától számítva. A kamat mértéke évi 15%.
A Páciens felelős a fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségekért. A Páciens a tartozás
behajtásában közreműködők által felszámított költségeket, mint kárt köteles megfizetni.
Amennyiben a Páciens késedelmi kamattal, költséggel és szolgáltatási díjjal is tartozik, és a fizetett összeg az egész
tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt az Szolgáltató jogosult elsősorban a költségre, azután késedelmi kamatra és
végül a díjtartozásra elszámolni.
5.Egészségügyi dokumentáció másolat igénylése
A Páciens elfogadja, hogy az orvosi szakma szabályainak, és ez által a rendelő belső szabályzatának megfelelően a
vizit alkalmával indikált laboratóriumi, képalkotó vagy egyéb diagnosztikai eredmények kiértékelésére külön kontroll
vizit keretében a további teendők, vizsgálatok, kezelés átbeszélésével együtt kerülhet sor.
Kiértékelésre sem e-mailen, sem telefonon nincs lehetőség. A kiértékelés díját a szolgáltatások díja nem tartalmazza.

Amennyiben a Páciens kiértékelésre nem tart igényt, az eredményekről a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően, így különösen az 1997. évi CLIV. törvény 24§ 3/c bekezdés értelmében a jelen ÁSZF-ben és az egyedi
szolgáltatási szerződés betartásával, írásban másolatot kérhet.
A másolat megküldésének esetleges költségeit a Páciens viseli.
6.Páciens felelőssége az általa kölcsönvett eszközökért
Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra (rendszerint 24 órára)
Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló készüléket (továbbiakban: eszköz) ad kölcsönbe a Páciensnek, melyet a
Páciens a Szolgáltatóval egyeztetett időtartamra kölcsönvesz. Az eszközt a Páciens kölcsönbe kapja, a meghatározott
célból és időtartamra, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni.
Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Páciens az eszközt átvételi elismervény aláírása után, a
Szolgáltató által meghatározott összegű kaució ellenében veheti át, és viheti el magával a visszaadási kötelezettség
terhe mellett. A kaució összege eszközönként változhat. Az eszközt a Páciens hibátlan és rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni, ebben az esetben a Szolgáltató a kaució
összegét visszafizeti részére.
Amennyiben a Páciens az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja
vissza, a Szolgáltató jogosult a kauciót az eszköz javítására, új eszköz vásárlására fordítani, valamint az ebből eredő
további költségeit és teljes kárát a kaución felül a Pácienssel szemben érvényesíteni.
A Páciens az eszköz átvételével kötelezi magát arra, hogy amennyiben az eszközt hibásan, hiányosan vagy
használatra alkalmatlan állapotban, sérülten és / vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, illetőleg abban az esetben,
ha egyáltalán nem szolgáltatja vissza, az eszköz átvételének időpontjától számított 8 napon belül a Szolgáltató által a
javításhoz, vagy az eszköz pótlásához szükséges összeget és a Szolgáltató ebből eredő további költségeit kötbérként
a Szolgáltató részére teljes egészében megfizeti.

 1. Felelősség
  A Szolgáltató szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Páciens a
  szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata,
  és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Pácienseknél az
  gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Páciens szolgáltatási szerződésből –
  így jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban
  közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt
  gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az
  orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.
  A Páciens tudomásul veszi és írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben vizsgálat(ok) céljából mintavételre került
  sor, azonban az eredményekért nem jelentkezik a mintavételt követő időszakban az eredmények várható
  elkészültének (melyről szóbeli tájékoztatást kaptam) idejéig, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt
  terápia miatti esetleges egészségkárosodásért.
  A Szolgáltató mindent tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban
  foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon
  alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy
  szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló
  erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

8.Személyes adatok kezelése, adatvédelem
A Páciens a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, az egyedi szolgáltatási
szerződésben feltüntetni legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja
neve, TAJ száma, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A szolgáltatási szerződés megkötéséhez, valamint a Páciens
személyazonosságának megállapítása céljából a Páciens hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében
Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje,
szükség esetén azokról másolatot készítsen.
A Szolgáltató elkötelezett a Páciensek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A
Szolgáltató a honlapján közzéteszi Adatkezelési Tájékoztatóját (Adatvédelmi Szabályzatot), valamint az egészségügyi
adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatót, amely egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket
valamennyi, a személyes adatok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott
személyes adatok és más, egyé a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése szempontjából lényeges
azon információkról, melyet az érintettnek ismernie kell.
Az egyedi szolgáltatási szerződés külön is tartalmazza a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének
tényét.
A Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóját (Adatvédelmi Szabályzatot) valamint az egészségügyi adatok kezelésére
vonatkozó tájékoztatót a www.womedix.hu weboldalon közzéteszi.
A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban
foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak
megfelelően végzi.
9.Záró rendelkezések
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok
az irányadóak.